Zespół Placówek Oświatowych
im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie
tel: (015) 864 22 06

kontakt@kosciuszko.edu.pl

GDZIE SZUKAĆ POMOCY W SYTUACJI PRZEMOCY?

Przemoc nie tylko oznacza ból fizyczny, ale i cierpienie psychiczne.

 • w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję (997, 112) lub prokuratora; szybka reakcja umożliwi zapewnienie Tobie oraz Twoim bliskim ochrony, wszczęcie odpowiednich procedur, a także zabezpieczenie dowodów zdarzenia;

 • w razie doznania obrażeń ciała zgłoś się do lekarza w celu udzielenia Ci pomocy medycznej – możesz zażądać wystawienia zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie:

 • możesz skorzystać z porady prawnej, wsparcia psychologicznego w związku z przemocą w Twojej rodzinie, dzwoniąc pod numer Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia 800 120 002 (od początku 2017 roku telefon jest czynny przez całą dobę).

 • W Staszowie działa Zespół Inyerdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – to grupa profesjonalistów, pracowników pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, oświaty, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, sądu , organizacji pozarządowych. Tel. 8643263, tel. 8642813

* w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie działa Punkt Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - czynny w każdą środę w godzinach 15:00 – 17:00

Działalność Punktu polega na pomocy i udzielaniu poradnictwa osobom dotkniętym przemocą domową w ramach przyjęć oraz telefonicznie pod numerem telefonu 15-864-32-63 wewnętrzny 43.

Dyżur w Punkcie pełni specjalista pracy socjalnej wraz z funkcjonariuszem policji.

Pomoc udzielana w punkcie jest bezpłatna.

Uzyskasz wsparcie, w tym w grupie wsparcia prowadzonej przez psychologa,

- dowiesz się o możliwościach uzyskania wszechstronnej pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,

- otrzymasz informacje o prawnych możliwościach rozwiązania problemu przemocy w rodzinie,

- otrzymasz informacje o instytucjach pomocowych zajmujących się przemocą w rodzinie, działających na terenie gminy.

W celu uzyskania kompleksowej pomocy możesz zgłosić się do odpowiedniej instytucji. Kompetencje instytucji i organizacji pomocowych są następujące:

 • Ośrodki pomocy społecznej – pomoc w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych;

 • Powiatowe centra pomocy rodzinie – pomoc w sprawach prawnych, socjalnych, terapeutycznych, poradnictwo na temat instytucji lokalnie działających w tym zakresie w danej miejscowości;

 • Ośrodki interwencji kryzysowej – zapewniają schronienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, udzielają wsparcia w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych;

 • Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – bezpłatne schronienie dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie, udzielanie pomocy specjalistycznej: psychologicznej, prawnej, socjalnej, terapeutycznej i medycznej, opracowują plan pomocy;

 • Prokuratura, Policja – osoba pokrzywdzona może w tych instytucjach złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania się;

 • Sąd rodzinny i opiekuńczy – osoba pokrzywdzona może złożyć pozew w sprawach rodzinnych lub wniosek dotyczący spraw opiekuńczych małoletnich;

 • Ochrona zdrowia – wystawianie zaświadczeń lekarskich o doznanych obrażeniach, udzielenie pomocy lekarskiej, poradnictwo dot. specjalistycznych poradni medycznych;

 • Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych – jeżeli przemocy w rodzinie towarzyszy picie alkoholu, można złożyć z wnioskiem o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe lub uzyskać inną pomoc związaną z nadużywaniem przez niego alkoholu.


Nikt nie zasługuje na przemoc !

Zatrzymaj przemoc domową !

18-03-2021, admin
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.