Zespół Placówek Oświatowych
im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie
tel: (015) 864 22 06

kontakt@kosciuszko.edu.pl

PEDAGODZY ZACHĘCAJĄ DO UDZIAŁU W KONKURSIE Z OKAZJI OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA PRAW DZIECKA

PEDAGODZY ZACHĘCAJĄ DO UDZIAŁU W KONKURSIE Z OKAZJI OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA PRAW DZIECKA

TERMIN ODDANIA PRAC DO SEKRETARIATU SZKOŁY DO 14 GRUDNIA 2020 DO GODZ. 13.00

TABLETY, CZYTNIKI E-BOOKÓW, GŁOŚNIKI BEZPRZEWODOWE, PIŁKI, PLECAKI I PIÓRNIKI Z PRZYBORAMI… MNÓSTWO WSPANIAŁYCH NAGRÓD MOŻNA WYGRAĆ W KONKURSIE, KTÓRY WŁAŚNIE OGŁOSIŁ RZECZNIK PRAW DZIECKA.

TRZEBA STWORZYĆ PRACĘ PLASTYCZNĄ O TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z PRAWAMI DZIECKA, A POTEM WYSŁAĆ JEJ SKAN LUB ZDJĘCIE ZA POŚREDNICTWEM SWOJEJ SZKOŁY – PEDAGOGÓW SZKOLNYCH: GRAŻYNY KWIECIEŃ LUB KATARZYNY ZIELIŃSKIEJ DO BIURA RZECZNIKA.

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak ogłasza konkurs dla wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w związku ze zbliżającym się Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka – obchodzonym corocznie 20 listopada, ustanowionym uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 7 listopada 2014 r. dla upamiętnienia 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o prawach dziecka.

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka to święto szczególne,

Każda szkoła może nadesłać maksymalnie trzy prace w każdej z kategorii wiekowych. Dwie dotyczą szkół podstawowych: kl. I-IV, kl. V-VIII, jedna przeznaczona jest dla szkół ponadpodstawowych. Prace będą oceniane osobno dla każdej kategorii wiekowej. Prace mogą być wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie.

Spośród nadesłanych zgłoszeń 3-osobowa komisja powołana przez Rzecznika wybierze po maksymalnie 20 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej, które zostaną poddane szczegółowej ocenie, w celu wybrania trójki laureatów w każdej kategorii wiekowej oraz pozostałych wyróżnionych prac.

Komisja ogłosi decyzję do 4 stycznia 2021 r. Zwycięzcy – wybrani przez Komisję autorzy najlepszej pracy w każdej kategorii wiekowej – otrzymają za pośrednictwem swojej szkoły zestawy nagród rzeczowych zwycięzcy, ufundowane przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Zestawy nagród rzeczowych zwycięzcy będą obejmowały: I-Pad, głośnik bezprzewodowy, słuchawki bezprzewodowe, power bank, plecak, piórnik z wyposażeniem, piłkę.

Laureaci – wybrani przez Komisję autorzy dwóch pozostałych najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej – otrzymają za pośrednictwem swojej szkoły zestawy nagród rzeczowych laureata: czytnik e-booków, głośnik bezprzewodowy, słuchawki bezprzewodowe, power bank, plecak, piórnik z wyposażeniem, piłkę. Autorzy pozostałych 10 prac wybranych jako wyróżnione otrzymają zestawy nagród rzeczowych wyróżnionego: głośnik bezprzewodowy, słuchawki bezprzewodowe, plecak, piórnik z wyposażeniem, piłkę.

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia konkursowego

Formularz oświadczenia rodzica/ opiekuna prawnego autora pracy

Podpisanie niniejszego formularza oznacza, że rodzic lub opiekun prawny dziecka-autora pracy:

1)wyraża zgodę na jego udział w Konkursie na najciekawsze prace plastyczne z okazji ODPD 2020 organizowanym przez Rzecznika Praw Dziecka, w szczególności na zgłoszenie jego pracy w ww. Konkursie;

2)zapoznał się z Regulaminem Konkursu i wyraża zgodę na jego postanowienia oraz akceptuje opisane zasady Konkursu;

3)potwierdza, że spełnia on wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, oraz wyraża niezbędne ku temu zgody, w szczególności wskazane poniżej.

4)wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji Konkursu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu.

5)wyraża zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska dziecka-autora pracy, nazwy miejscowości, w której zamieszkuje i szkoły, do której uczęszcza, zgłaszającej jego pracę do konkursu we wszelkich informacjach o Konkursie i jego wynikach oraz publikacjach i materiałach drukowanych w związku z organizacją Konkursu, włączając w to publikację w publikacjach elektronicznych, na stronach internetowych, na mediach społecznościowych, wystawach, etc.

6)wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych dziecka-autora pracy umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia dokumentacji konkursowej i realizacji konkursu. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie i jest udzielana nieodpłatnie;

7)wyraża zgodę na wykorzystanie zgłoszonej pracy plastycznej dziecka-autora pracy przez Organizatora oraz jej publikację i rozpowszechnianie, w szczególności w celach konkursowych i promocyjnych, takich jak rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie, formie i zasięgu terytorialnym, publikacja w sieci Internet, publikacja w innych materiałach promocyjnych, prezentowanie na wystawach, z zastrzeżeniem ujawnienia nazwiska autora w sposób zwyczajowo przyjęty. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. I jest udzielana nieodpłatnie.

8)oświadcza, że jest świadomy dobrowolności podania danych oraz, że został poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.Dz.U. z2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288)....................................... ................................................................

TERMIN ODDANIA PRAC DO SEKRETARIATU SZKOŁY DO 14 GRUDNIA 2020 DO GODZ. 13.00

TABLETY, CZYTNIKI E-BOOKÓW, GŁOŚNIKI BEZPRZEWODOWE, PIŁKI, PLECAKI I PIÓRNIKI Z PRZYBORAMI… MNÓSTWO WSPANIAŁYCH NAGRÓD MOŻNA WYGRAĆ W KONKURSIE, KTÓRY WŁAŚNIE OGŁOSIŁ RZECZNIK PRAW DZIECKA.

TRZEBA STWORZYĆ PRACĘ PLASTYCZNĄ O TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z PRAWAMI DZIECKA, A POTEM WYSŁAĆ JEJ SKAN LUB ZDJĘCIE ZA POŚREDNICTWEM SWOJEJ SZKOŁY – PEDAGOGÓW SZKOLNYCH: GRAŻYNY KWIECIEŃ LUB KATARZYNY ZIELIŃSKIEJ DO BIURA RZECZNIKA.

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak ogłasza konkurs dla wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w związku ze zbliżającym się Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka – obchodzonym corocznie 20 listopada, ustanowionym uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 7 listopada 2014 r. dla upamiętnienia 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o prawach dziecka.

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka to święto szczególne,

Każda szkoła może nadesłać maksymalnie trzy prace w każdej z kategorii wiekowych. Dwie dotyczą szkół podstawowych: kl. I-IV, kl. V-VIII, jedna przeznaczona jest dla szkół ponadpodstawowych. Prace będą oceniane osobno dla każdej kategorii wiekowej. Prace mogą być wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie.

Spośród nadesłanych zgłoszeń 3-osobowa komisja powołana przez Rzecznika wybierze po maksymalnie 20 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej, które zostaną poddane szczegółowej ocenie, w celu wybrania trójki laureatów w każdej kategorii wiekowej oraz pozostałych wyróżnionych prac.

Komisja ogłosi decyzję do 4 stycznia 2021 r. Zwycięzcy – wybrani przez Komisję autorzy najlepszej pracy w każdej kategorii wiekowej – otrzymają za pośrednictwem swojej szkoły zestawy nagród rzeczowych zwycięzcy, ufundowane przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Zestawy nagród rzeczowych zwycięzcy będą obejmowały: I-Pad, głośnik bezprzewodowy, słuchawki bezprzewodowe, power bank, plecak, piórnik z wyposażeniem, piłkę.

Laureaci – wybrani przez Komisję autorzy dwóch pozostałych najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej – otrzymają za pośrednictwem swojej szkoły zestawy nagród rzeczowych laureata: czytnik e-booków, głośnik bezprzewodowy, słuchawki bezprzewodowe, power bank, plecak, piórnik z wyposażeniem, piłkę. Autorzy pozostałych 10 prac wybranych jako wyróżnione otrzymają zestawy nagród rzeczowych wyróżnionego: głośnik bezprzewodowy, słuchawki bezprzewodowe, plecak, piórnik z wyposażeniem, piłkę.

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia konkursowego

Formularz oświadczenia rodzica/ opiekuna prawnego autora pracy

Podpisanie niniejszego formularza oznacza, że rodzic lub opiekun prawny dziecka-autora pracy:

1)wyraża zgodę na jego udział w Konkursie na najciekawsze prace plastyczne z okazji ODPD 2020 organizowanym przez Rzecznika Praw Dziecka, w szczególności na zgłoszenie jego pracy w ww. Konkursie;

2)zapoznał się z Regulaminem Konkursu i wyraża zgodę na jego postanowienia oraz akceptuje opisane zasady Konkursu;

3)potwierdza, że spełnia on wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, oraz wyraża niezbędne ku temu zgody, w szczególności wskazane poniżej.

4)wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji Konkursu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu.

5)wyraża zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska dziecka-autora pracy, nazwy miejscowości, w której zamieszkuje i szkoły, do której uczęszcza, zgłaszającej jego pracę do konkursu we wszelkich informacjach o Konkursie i jego wynikach oraz publikacjach i materiałach drukowanych w związku z organizacją Konkursu, włączając w to publikację w publikacjach elektronicznych, na stronach internetowych, na mediach społecznościowych, wystawach, etc.

6)wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych dziecka-autora pracy umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia dokumentacji konkursowej i realizacji konkursu. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie i jest udzielana nieodpłatnie;

7)wyraża zgodę na wykorzystanie zgłoszonej pracy plastycznej dziecka-autora pracy przez Organizatora oraz jej publikację i rozpowszechnianie, w szczególności w celach konkursowych i promocyjnych, takich jak rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie, formie i zasięgu terytorialnym, publikacja w sieci Internet, publikacja w innych materiałach promocyjnych, prezentowanie na wystawach, z zastrzeżeniem ujawnienia nazwiska autora w sposób zwyczajowo przyjęty. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. I jest udzielana nieodpłatnie.

8)oświadcza, że jest świadomy dobrowolności podania danych oraz, że został poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.Dz.U. z2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288)

....................................... ................................................................

data i miejscowość podpis rodzica/ opiekuna prawnego

24-11-2020, admin
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.