Zespół Placówek Oświatowych
im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie
tel: (015) 864 22 06

kontakt@kosciuszko.edu.pl

Regulamin odbioru dzieci z klas 1-3 ze świetlicy szkolnej

Regulamin odbioru dzieci z klas 1-3 ze świetlicy szkolnej w czasie pandemii koronawirusa

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w roku szk. 2020/2021


  1. Ze względu na to, że rodzic nie może wejść na teren szkoły, dziecko będzie przyprowadzane do szatni klas pierwszych, drugich i trzecich przez nauczyciela świetlicy.

  2. Dzieci, przebywające w świetlicy , będą odbierane przez rodzica/prawnego opiekuna lub uprawnionego członka rodziny o określonych godzinach, które zostały wpisane w deklarację zgłoszenia dziecka na świetlicę lub po nowych ustaleniach z kierownikiem świetlicy. Są to godziny: 13:00, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00

  3. Odbiór dzieci z klas pierwszych przy segmencie sportowym- wejście G

  4. Odbiór dzieci z klas drugich i trzecich- wejście do szatni C

  5. W sytuacji nagłej, jeżeli rodzic nie odbierze dziecka o określonej godzinie i nie powiadomi wcześniej o tym, zostanie ono z powrotem zabrane na świetlicę i przyprowadzone ponownie o innej godzinie.

  6. Dzieci dojeżdżające zabiera z szatni opiekun dowozu, na przystanku odbiera osoba upoważniona.


Zasady dotyczące zachowania bezpieczeństwa w świetlicy w czasie epidemii.

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

4. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Uczeń powinien pamiętać o częstym myciu rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, ochronie podczas kichania i kaszlu.

5.W trakcie zajęć świetlicowych podczas stałej obecności dwóch wychowawczyń, następuje podział na dwie grupy świetlicowe, aby ograniczyć liczebność uczniów w grupach.

6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, powinien odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie powinien on niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

7. W razie konieczności kontakt rodzica z nauczycielem odbywa się telefonicznie przez numer telefonu podany przez rodzica w karcie zapisu dziecka do świetlicy.

8. Uczeń, w którego domu ktoś przebywa na kwarantannie, musi pozostać w domu. Wszystkie osoby współzamieszkujące lub pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą kwarantannową również podlegają kwarantannie. Dlatego też dzieci, których rodzice są na kwarantannie, nie mogą przychodzić do szkoły.

9. W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia ruchowe na otwartej przestrzeni. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.

10. Uczniowie powinni mieć własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub w tornistrze.

11. Dzieci nie mogą zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, samochodów, pluszaków, maskotek itp.)

Przydział sal lekcyjnych na poszczególne grupy świetlicowe

klasa 1a, 1 b- sala nr 9 koło stołówki

klasa 2a, 2b- sala 13 II piętro koło biblioteki

klasa 3a, 3b- sala 17 II piętro koło biblioteki

kasa 4a,b, c- sala 56 parter naprzeciw portierni

klasy 5,6, 7, 8 – sala 59 parter obok gabinetu pielęgniarki26-08-2020, admin
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.