Zespół Placówek Oświatowych
im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie
tel: (015) 864 22 06

kontakt@kosciuszko.edu.pl

ZAPISY DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

ZAPISY DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Świetlica prowadzona przez szkołę jest placówką przeznaczoną dla uczniów klas I-III i IV-VI dla przede wszystkim dzieci i rodziców pracujących. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach dzieci dojeżdżających za zgodą Dyrektora do świetlicy mogą być przyjęci inni uczniowie.

Harmonogram rekrutacji

Kartę zgłoszenia dziecka należy złożyć w sekretariacie Szkoły lub w świetlicy w terminie od 14.04.2015 r. do 30.05.2016 r. Wymagane jest potwierdzenie zatrudnienia obojga Rodziców (prawnych opiekunów). Druki karty można pobrać również w sekretariacie Szkoły lub świetlicy szkolnej. Lista dzieci przyjętych do świetlicy zostanie ogłoszona w czerwcu 2016.

Zasady rekrutacji do świetlicy

Zasady postępowania rekrutacyjnego

- Rekrutacja do świetlicy w celu zdiagnozowania potrzeb i prawidłowej organizacji świetlicy.

- Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy, którą dokładnie wypełnia rodzic lub prawny opiekun dziecka

- Rekrutacji do świetlicy dokonuje powołana przez Dyrektora szkoły Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna.

- Kwalifikując dziecko do świetlicy w/w Komisja bierze pod uwagę:

- Brak możliwości sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem z powodu wykonywania pracy zawodowej obojga rodziców , prawnych,

- Dzieci dojeżdzające

- Wiek dziecka (w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci najmłodsze, rozpoczynające naukę w szkole)

- Trudną sytuację rodzinną dziecka ( np. rodzic samotnie wychowujący dziecko, dzieci z rodzin objętych pieczą zastępczą),

- Po zakończeniu rekrutacji , o każdym dodatkowym przyjęciu dziecka do świetlicy decyduje Dyrektor szkoły.

- Zasady ogłaszania wyników rekrutacji :

Listę dzieci zakwalifikowanych do świetlicy ogłasza się w formie pisemnego ogłoszenia na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na tablicy przy świetlicy szkolnej.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z regulaminem świetlicy.

22-04-2016, admin
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.