Zespół Placówek Oświatowych
im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie
tel: (015) 864 22 06

kontakt@kosciuszko.edu.pl

Deklaracja Dostępności

Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 1 im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie
zobowiązuje się
zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności
ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Placówek
Oświatowych - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkola nr 4 im. Tadeusza
Kościuszki w Staszowie
.

Data publikacji strony internetowej: brak danych. Data ostatniej
istotnej aktualizacji: brak danych.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności
lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,

 • Na stronie zamieszczono dokumenty jako skan wersji papierowych,

 • Dla informacji brak właściwej relacji,

 • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,

 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,

 • Dostęp do treści (zawartości) strony pomniejszonej do szerokości 320 px nie jest możliwy bez potrzeby
  przesuwania poziomo,

 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,

 • W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę,
  zatrzymanie lub ukrywanie,

 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,

 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów.Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-13. Deklarację
sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:
Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Monika Skałbania, sp1.staszow@op.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 158642206 w 25.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia
dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za
pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu,
opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca
zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić
dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie
jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania
będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli
zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny
sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia
dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w
sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony
internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do
Rzecznika Praw Obywatelskich.


Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna


Zespół Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole nr
4 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie, ul. Wysoka 39, 28-200 Staszów 1. Zespół Placówek Oświatowych to budynek z 1986 r, składa się z 6 budynków ( segmentów) połączonych
  łącznikami. Każdy budynek jest piętrowy ( 1 lub dwupiętrowy). W budynkach funkcjonują obecnie 2 placówki:
  przedszkole i szkoła podstawowa . Do szkoły prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych umożliwiające dostęp do
  pomieszczeń znajdujących się na parterze placówki, nie posiada wind osobowych. Do szkoły uczęszczają dzieci
  niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich. Klasy dla dzieci niepełnosprawnych, osobna łazienka
  dla dzieci niepełnosp. w pełni dostosowana, pedagog, pielęgniarka i świetlica znajduje się na parterze szkoły i są
  to pomieszczenia w pełni dostępne dla dzieci niepełnospr. W osobnym budynku na parterze znajduje się gabinet
  Dyrektora i wicedyrektora, sekretariat oraz księgowość. Szkoła zapewnia pomoc opiekuna osób niepełnospr.

 2. W budynku znajduje się 8 wejść. 1 wejście jest z podjazdem dla niepełnosprawnych. 7 wejść posiada
  niewielkie schody.

 3. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.

 4. Są pochylnie. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 5. Są 2 miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

 6. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.

 7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 8. Są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 9. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.


Aplikacje mobilne


Brak aplikacji mobilnych.

05-11-2023, Aneta Poniewierska
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.