Zespół Placówek Oświatowych
im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie
tel: (015) 864 22 06

kontakt@kosciuszko.edu.pl

Program wychowawczo-profilaktyczny

ZPO – PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

W STASZOWIE

ROK SZKOLNY 2020/2021

WSTĘP

Szkolny Program wychowawczo-profilaktyczny uwzględnia podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 orazze względu na pandemię /COVID-19/ wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa:

  1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  2. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  3. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

I. PODSTAWA PRAWNA:

Zgodnie z art.26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe Dz.U. z 2017r. poz.59) szkoła podstawowa od 1 września 2017 r. realizuje Program wychowawczo - profilaktyczny obejmujący:

  1. treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,
  2. treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej.

W opracowaniu Programu wychowawczo - profilaktycznego uwzględniono również :

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej;
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. Poz. 1249);
  • Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej (zwłaszcza art. 72);
  • Powszechną Deklarację Praw Człowieka;
  • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych;
  • Konwencję o Prawach Dziecka;
  • Kartę Nauczyciela;
  • Statut ZPO i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. T.Kościuszki w Staszowie;
  • Programy w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia:
  • Znajdź właściwe rozwiązanie
  • Zachowaj Trzeźwy Umysł
  • Nie pal przy mnie proszę
  • Trzymaj formę
  • Szklanka mleka
  • Owoce i warzywa
  • Bieg po zdrowie
  • Europejski Kodeks Walki z Rakiem

11-10-2020, admin
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.