Zespół Placówek Oświatowych
im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie
tel: (015) 864 22 06

kontakt@kosciuszko.edu.pl

Program wychowawczo-profilaktyczny

ZPO – PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

W STASZOWIE

ROK SZKOLNY 2020/2021

WSTĘP

Szkolny Program wychowawczo-profilaktyczny uwzględnia podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 orazze względu na pandemię /COVID-19/ wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa:

 1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 2. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 3. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

I. PODSTAWA PRAWNA:

Zgodnie z art.26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe Dz.U. z 2017r. poz.59) szkoła podstawowa od 1 września 2017 r. realizuje Program wychowawczo - profilaktyczny obejmujący:

 1. treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,
 2. treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej.

W opracowaniu Programu wychowawczo - profilaktycznego uwzględniono również :

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. Poz. 1249);
 • Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej (zwłaszcza art. 72);
 • Powszechną Deklarację Praw Człowieka;
 • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych;
 • Konwencję o Prawach Dziecka;
 • Kartę Nauczyciela;
 • Statut ZPO i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. T.Kościuszki w Staszowie;
 • Programy w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia:
 • Znajdź właściwe rozwiązanie
 • Zachowaj Trzeźwy Umysł
 • Nie pal przy mnie proszę
 • Trzymaj formę
 • Szklanka mleka
 • Owoce i warzywa
 • Bieg po zdrowie
 • Europejski Kodeks Walki z Rakiem

11-10-2020, admin
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.