Zespół Placówek Oświatowych
im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie
tel: (015) 864 22 06

kontakt@kosciuszko.edu.pl

Rekrutacja 2016/2017

REGULAMIN I ZASADY REKRUTACJI DZIECI
DO PRZEDSZKOLA NR 4
IM. T. KOŚCIUSZKI W STASZOWIE
NA ROK SZKOLNY 2016/17


Podstawa prawna:
1. Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2016, poz.35)
3. Uchwała nr VI/ 31/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Staszów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
4. Zarządzenie nr 22/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/17 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów

Postanowienia ogólne:
1. Rekrutacja dzieci do Przedszkola nr 4 odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na podstawie Wniosku

o przyjęcie dziecka do Przedszkola nr 4 w Staszowie.
2. Rodzice / prawni opiekunowie składają w przedszkolu Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola nr 4.
Terminy rekrutacji:
1. Termin składania wniosku o przyjęcie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami ( w załączeniu) należy składać
od 01 marca 2016r. do 31 marca 2016.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - do 06 kwietnia 2016r.
3. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przedszkole podaje do publicznej wiadomości 22 kwietnia 2016r.
4. Od 23 kwietnia do 27 kwietnia 2016r. rodzice kandydata potwierdzają wolę uczęszczania dziecka do Przedszkola nr 4
w postaci pisemnego oświadczenia.
5. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola nr 4 zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń 29 kwietnia 2016r.
6. Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej do przedszkola ( w przypadku wolnych miejsc) odbędzie się
od 09 maja do 30 czerwca 2016r. – składanie wniosków.
7. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
– do 6 lipca 2016r.
8. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postepowaniu uzupełniającym przedszkole podaje
do publicznej wiadomości 7 lipca 2016r.
9. Od 8 lipca do 12 lipca 2016r. rodzice kandydata potwierdzają wolę uczęszczania dziecka do Przedszkola nr 4
w postaci pisemnego oświadczenia.
10. Listy dzieci przyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej przedszkole podaje do publicznej
wiadomości 14 lipca 2016r.

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA

REGULAMIN I ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 4 IM. T. KOŚCIUSZKI W STASZOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/17

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 29 stycznia 2016r.

Zalacznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/31/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 lutego 2015 roku

Zalacznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/31/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 lutego 2015 roku

Zalacznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/31/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 lutego 2015 roku

POBIERZ

01-03-2016, admin
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.