Zespół Placówek Oświatowych
im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie
tel: (015) 864 22 06

kontakt@kosciuszko.edu.pl

Rekrutacja 2020/20201

Regulamin i zasady

rekrutacji uczniów do klas pierwszych

ZPO – Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Staszowie

na rok szkolny 2020/2021

 1. Podstawy prawne:

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669, 2245),
 • zarządzenia nr 16/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
  i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów
 • uchwały Nr XVII/153/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 roku
  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Staszów, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów I dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
 1. Postanowienia ogólne

 1. Do klas pierwszych ośmioletniej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 przyjmowane są:
 • dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły – z urzędu,
 • dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 1. Zasady przyjmowania do szkoły dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły:
 1. Do klas pierwszych przyjmowane są dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym.
 1. Do klas pierwszych na wniosek rodziców mogą zostać przyjęte dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat.
 2. Przyjęcie dzieci następuje na podstawie zgłoszenia ( załącznik nr 1).

 1. Rodzice dzieci sześcioletnich (urodzonych w oku 2014) zobowiązani są dołączyć do zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3:
  1. zaświadczenie o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, wydanym przez placówkę, w której obowiązek jest spełniany,
  2. opinię publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej
   o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Przyjmowanie dzieci do klasy pierwszej odbywa się w terminach zawartych w harmonogramie rekrutacji określonym w Zarządzeniu Nr 16/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów.

W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole podstawowej innej niż szkołą obwodowa rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko.

 1. Zasady przyjmowania do szkoły dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły:

1. Przyjęcie dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły następuje na podstawie wniosku (załącznik nr 2) po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

2. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, rodzice zobowiązani są dołączyć :

a) Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o uczęszczaniu do wybranej szkoły rodzeństwa kandydata (załącznik nr 3),

b) Oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna o odległości zamieszkania kandydata (załącznik nr 4),

 1. Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu rodzica/prawnego opiekuna,
 2. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o odległości zamieszkania babci lub dziadka kandydata (załącznik nr 5).

3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone jest przez dyrektora szkoły z pomocą powołanej przez niego komisji rekrutacyjnej.

4. Postępowanie rekrutacyjne, o którym mowa w pkt. 1, przeprowadza się w oparciu o harmonogram rekrutacji.

5. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje łącznie następujące kryteria i liczbę punktów dla każdego kryterium , ujęte w Uchwale Nr XVII/153/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w prawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

1.

W szkole tej obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata, co najmniej w roku którego dotyczy rekrutacja

12

2.

Szkoła znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania kandydata, według najkrótszej drogi dojazdowej

8

3.

Szkoła znajduje się najbliżej miejsca pracy rodziców (co najmniej jednego rodzica), według najkrótszej drogi dojazdowej

6

4.

W obwodzie szkoły zamieszkują babcia lub dziadek kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki

4

 1. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Staszów mogą być przyjęci do szkoły, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego określonego w pkt. 5 szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami w szkole. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się zgodnie
  z kryteriami, o których mowa w pkt. 5.

 1. Zadania komisji rekrutacyjnej:

1.Do zadań Komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

a/ Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,

b/Ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych,

c/Sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego,

d/Przydział uczniów do poszczególnych klas pierwszych.

2. Do poszczególnych klas w miarę możliwości przydziela się jednakową liczbę uczniów., stosując zasadę koedukacyjności – równomiernego podziału na dziewczynki i chłopców w klasie.

Dokumenty do pobrania na stronie szkoły:

www.kosciuszko.edu.pl lub w sekretariacie szkoły.

22-02-2020, admin
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.